great

2022 3 sariin 22     javsdhv ahdvsajsvd ajsvdjavd jhavsdjsv

Мэдээ

1 дүгээр сарын 17-ны өдөр Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн тэгш хамруулан сургах боловсрол хариуцсан арга зүйч Ч.Жаргал, Монголын хичээлийн судалгааны нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн гишүүн Г.Норжмаа нар Сонгинохайрхан дүүргийн ЕБС-ийн бага ангийн сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, эмч нийт 50 хүнд сургалт

Нэг дугаар сарын мэдээ

1 дүгээр сарын 17-ны өдөр Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн тэгш хамруулан сургах боловсрол хариуцсан арга зүйч Ч.Жаргал, Монголын хичээлийн судалгааны нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн гишүүн Г.Норжмаа нар Сонгинохайрхан дүүргийн ЕБС-ийн бага ангийн сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, эмч нийт 50 хүнд сургалт

Хоёр дугаар сарын мэдээ

1 дүгээр сарын 17-ны өдөр Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн тэгш хамруулан сургах боловсрол хариуцсан арга зүйч Ч.Жаргал, Монголын хичээлийн судалгааны нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн гишүүн Г.Норжмаа нар Сонгинохайрхан дүүргийн ЕБС-ийн бага ангийн сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, эмч нийт 50 хүнд сургалт